26 d’agost 2017

Barcelona i Charlottesville

En tornar de Cuba, on la connexió a Internet és gairebé impossible, ens hem posat al dia dels atemptats a Cambrils i Barcelona. Però també dels incidents que es van produir el 12 d'agost a Charlottesville, VA, ciutat on vam viure tres mesos l'estiu del 2016. Aquell dia es va produir una manifestació de Blancs Supremacistes sota el lema "Unite the Right" per protestar contra la retirada d'una estàtua eqüestre del General Robert E. Lee d'un parc públic de la ciutat. I va haver una contramanifestació de partidaris de la retirada. Els dos grups es van enfrontar, i un blanc supremacista va envestir amb un cotxe els contramanifestants i va matar una noia. La tèbia i equívoca resposta del President Trump va amplificar el ressò de la notícia. Ara, quinze dies després, s'ha sabut que un blanc supremacista va disparar un tret, davant de la passivitat de la policia.
Mentre era a Charlottesville vaig escriure per a la Revista d'Igualada: "les batalles de la Guerra Civil americana van passar lluny de Charlottesville, que va quedar a la rereguarda, però (...) als parcs públics de la ciutat hi ha diversos monuments confederats, entre ells una estàtua eqüestre del General Lee objecte d’un debat ciutadà molt encès entre activistes dels drets civils i historiadors. Fa uns mesos un estudiant de secundària afro-americà va cursar una petició perquè es retirés l’estàtua, al·legant que es tracta d’un monument racista".
Premonitori.

25 de gener 2015

Baixa al carrer i participa

Fins ara m'he limitat a contemplar les coses d'Igualada. I n'he parlat com a opinador a l'AnoiaDiari. Ara he decidit fer cas a la crida del poeta i participar activament a la política igualadina. I ho faré integrant-me a la candidatura d'ERC a les eleccions municipals del mes de maig. És un compromís per quatre anys. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions, surti escollit regidor o no, siguem al govern o a l'oposició, el compromís amb #equipERCxIGD és per a tota la legislatura, exercint la responsabilitat que m'encomanin o ajudant els companys a exercir la seva.
Per què m'he decidit a fer el pas? I justament ara? Per diverses raons. Perquè no n'hi ha prou a OPINAR. Perquè les coses canviïn, també cal FER. Perquè en un moment o altre de la vida tothom ha de fer alguna aportació significativa al seu poble, ciutat o país. Perquè el moment històric de Catalunya ho requereix. Pel lideratge del Josep Maria Palau. Per la qualitat de l'equip que encapçalarà la candidatura.
Queden quatre mesos de treball intens. De trobades amb veïns, de reunions amb entitats, de parlar amb la gent... Amb els que ens votaran i amb els que no. I després vindran quatre anys d'incidir en les coses d'Igualada. De passar de les paraules als fets.

02 de setembre 2013

Els dos grans discursos de l'Antoni Dalmau

Al llarg de la seva carrera política n'ha fet molts, de discursos. Però n'hi ha dos que per a mi tenen una significació especial. El que va fer dissabte passat a la Plaça de l'Ajuntament d'Igualada com a cloenda de l'assaig a l'Anoia de la Via Catalana cap a la Independència, i al qual podeu accedir clicant aquí, i el que va fer fa trenta-sis anys, també a la Plaça de l'Ajuntament, amb motiu de l'Onze de Setembre de 1977, i del qual vaig fer una crònica per a l'"Igualada, periòdic de l'Anoia".
Jo llavors tenia quinze anys, estudiava BUP i treballava als estius com a redactor i corrector d'estil, de gramàtica i de galerades, una feina que vaig aconseguir gràcies, en part, al mateix Antoni. Llavors anava a classes de català amb ell, ens va encarregar una redacció sobre el català a l'escola, li va agradar i la va llegir en veu alta per a tota la classe. Entre els alumnes hi havia l'Ignasi Castelltort i Miralda, un dels propietaris de l'editora del "bisetmanari" i alhora un dels seus col·laboradors més prolífics. La meva redacció li va agradant tant a l'Ignasi que em va demanar permís per publicar-la. I em va agradar tant veure el meu nom al diari que li vaig demanar d'escriure-hi una columna setmanal. Ell hi va accedir i a més em va oferir de substituir-lo durant les vacances d'estiu com a corrector, cosa que em va permetre de treballar-hi dos o tres mesos d'estiu durant quatre o cinc estius. Aquí va néixer la meva afició a escriure, que dec a l'Ignasi, a l'Antoni i a un tercer personatge, en Joan Valls, periodista i mestre meu, que va ser nomenat director de l'"Igualada" al cap d'un temps.
Aquest cap de setmana he rellegit la crònica que vaig fer del discurs de fa trenta-sis anys de l'Antoni (podeu aconseguir l'edició del diari en format .pdf accedint a la pàgina de la Biblioteca Central d'Igualada de la web de l'Ajuntament d'Igualada, clicant "fons", clicant "col·lecció local", clicant "fons local de publicacions periòdiques" i sol·licitant el diari d'Igualada (títol) del dia 14/09/1977). Gràcies a la crònica, he pogut recordar que va pronunciar una frase, "avui tots nosaltres estem escrivint una pàgina de la història del procés de la recuperació de les llibertats nacionals de Catalunya", que ben bé hagués pogut incloure en el parlament de dissabte passat, que va tancar també amb un "visca Catalunya lliure" final.
Aquests són -de moment- els meus dos discursos polítics de l'Antoni, amb l'esperança que a partir d'ara n'hi hagi més i la tria esdevingui més difícil.
Dissabte mateix vaig piular que el discurs de cloenda de la Via Catalana a l'Anoia hauria de formar part del nostre imaginari col·lectiu, com un dels grans discursos que tots tenim al cap, i que s'hauria d'ensenyar a les escoles catalanes, perquè és un clam a la llibertat.

22 d’agost 2013

Do not tell me how wonderfull your technology is...

"No me cuentes lo maravillosa que es tu tecnología. Cuéntame cómo vas a conseguir que alguien pague por el producto que se basa en ella".
El emprendedor tecnológico, que acostumbra a ser un ingeniero o un científico (ver mi post anterior), está tan orgulloso de la tecnología que ha desarrollado que dedica la mayor parte del plan de negocio o de la presentación del mismo o del "elevator pitch" a cantar las excelencias de la misma, olvidando que la audiencia, potenciales inversores, no es experta en tecnologías y sólo está interesada en cuántos clientes van a pagar cuánto dinero por el producto basado en dicha tecnología. Demasiado a menudo el emprenedor tecnológico se olvida que la tecnología, en el mundo de los negocios, es sólo un medio para generar caja, y que si no hay caja no hay negocio. 
En relación con la tecnología, al potencial inversor sólo le interesan dos cosas: que funcione y que los costes de desarrollo y explotación sean conocidos y estén bajo control. Y le interesan ambas cosas porque tienen un impacto directo sobre la caja.

"Do not tell me how wonderful your technology is. Tell me how you are going to get someone to pay for the product that is based on it."
Technology entrepreneurs, usually engineers or scientists (see my previous post), are so proud of the technology they have developed that they spend most of their business plan or their presentation or their "elevator pitch" singing the praises of it, forgetting that the audience, potential investors, are not experts in technology and are only interested in how many customers are going to pay how much money for the product based on this technology. Too often they forget that technology in the business world is only a means to generate cash, and that a business without cash is not actually a business.
Regarding technology, potential investors are only interested in two things: confirmation that it really works and confirmation that the costs of development and operation are known and controlled. They are only interested in both because they have a direct impact on net cash generation.


Able to send a rocket to the Moon, unable to make a financial projection

Aunque parezca sorprendente, el científico es alguien capaz de mandar un cohete a la Luna, pero incapaz de elaborar una proyección financiera. Es algo que he constatado gracias al trato diario con colegas que visten bata blanca. Nosotros, los que vestimos traje y corbata, admiramos de ellos su capacidad para encontrar explicación a los grandes fenómenos de la naturaleza y para crear tecnologías que mejoran nuestra calidad de vida. En cambio, ellos admiran de nosotros nuestra capacidad para idear negocios en abstracto y plasmarlos en un plan escrito. Sorprende que eso sea así porque redactar un plan de negocio y, en concreto, elaborar una proyección financiera no debería ser un problema para alguien capaz de mandar un cohete a la Luna. No obstante, en el turno de preguntas al finalizar conferencias o presentaciones sobre creación de empresas o elaboración de planes de negocio, es habitual que asistentes que se presentan como científicos te agradezcan que les hayas "iluminado" sobre cómo realizar una proyección financiera, algo que antes de la charla afrontaban con el temor a lo desconocido.   
El emprendedor tecnológico, que acostumbra a ser un ingeniero o un científico, suele tener poca formación en dirección de empresas y poca experiencia tanto en crear empresas como en dirigirlas. En cambio, domina todos los secretos de una tecnología y ha conseguido identificar aplicaciones de la citada tecnología y diseñar productos basados en dichas aplicaciones. El emprendedor tecnológico puede carecer de las habilidades directivas para crear y desarrollar una empresa porque en realidad sus habilidades son fundamentalmente técnicas. Además, algunos emprendedores tecnológicos suelen estar más preocupados por la perfección técnica de "su" invención que por las necesidades del cliente que el producto en que se basa "su" tecnología debe satisfacer.
Los expertos en technology entrepreneurship sostienen que en las start-ups tecnológicas debe darse un equilibrio entre habilidades técnicas y habilidades directivas, ya que para crear una empresa, sea tecnológica o no, se necesita un conocimiento específico que se adquiere fundamentalmente con la experiencia pero también con la formación.
De hecho, la falta de habilidades directivas por parte del emprendedor tecnológico puede suplirse de varias maneras: A través de la propia formación, contratando o asociándose con alguien que ya haya creado empresas, dando entrada a inversores que aportan algo más que dinero.
Lo más recomendable es que el emprendedor tecnológico se asocie desde el principio con alguien que tenga formación y experiencia en dirección de empresas y haya creado empresas con anterioridad. Debe asociarse con alguien experto, como mínimo, en tres ámbitos: La estrategia, el marketing y las finanzas. La estrategia y el marketing le ayudarán a convertir una tecnología básica en un producto por el que alguien esté dispuesto a pagar; a recorrer el camino que va del laboratorio al mercado. Las finanzas le ayudarán a responder a la pregunta de si es posible ganar dinero con ello. El marketing también le ayudará a vender, tanto el propio producto al cliente como el negocio en si a potenciales inversores. Finalmente, asociarse con un directivo ayudará al científico a no caer en la trampa de la perfección técnica de "su" invención y a centrarse en el mercado y en las necesidades del cliente que paga. Porque sin un cliente que pague no hay negocio.

Surprisingly, scientists are people able to send a rocket to the Moon, but unable to make a financial projection. It is something that I have found thanks to a daily contact with colleagues who wear “white coats”. Those who wear suits and ties admire from them their ability to find explanation for the greatest phenomena of nature and to create technologies that improve our quality of life. By contrast, they admire from us our ability to develop businesses in abstract form and translate them into a written plan. Their admiration for our capabilities surprises me because writing a business plan and, in particular, making a financial projection should not be a problem for someone able to send a rocket to the Moon. However, when it is time for questions at the end of lectures or presentations on business creation or development of business plans, it is not uncommon that attendees who introduce themselves as scientists thank me for having "enlightened" them on how to prepare financial projections, a task which worried them with the fear of the unknown.
Technology entrepreneurs, usually engineers or scientists, often have little training in business management and little experience in creating companies and managing them. Instead, they dominate the secrets of a given technology and have managed to identify applications of that technology and design products based on these applications. Technology entrepreneurs may lack the management skills to create and grow a business because they actually have technical skills. In addition, some technology entrepreneurs tend to be more concerned with the technical perfection of "their" invention than with the customer needs they try to address thanks to the product on which "their" technology is based.
Technology entrepreneurship experts argue that technology start-ups should enjoy a balance between technical skills and managerial skills, since firm creation, whether technological or not, requires a specific knowledge which is acquired primarily with experience.
In fact, lack of management skills by the technology entrepreneur can be overcome in several ways: through training, by hiring or partnering with someone who has already created companies, by attracting investors who bring more than money.
The best option is probably partnering from the beginning with someone who has education and experience in business management and a track record on firm creation. The partner should be an expert on at least three areas: strategy, marketing, and finance. Strategy and marketing will help you to turn a basic technology into a product for which someone is willing to pay; in other words, help you to travel the path from lab to market. Finance will help you answer the question of whether it is possible to make money with it. Marketing will also help you to sell both the product to the customer and the business itself to potential investors. Finally, a partner with management education and experience will help scientists to avoid falling into the trap of the technical perfection of "their" invention and to focus on the market and the needs the paying customer wants to satisfy. A business without a paying customer is not actually a business.

El bootstrapping de La Coll@nada

Una piulada de l'amic Joan Domingo ("sabeu l'entitat que organitza el 25% de les activitats de #fmigd i que NO té ni de broma el 25% de pressupost de la festa? Sí, @lacollanada") em remet a un tema recurrent de cada festa major, mani qui mani, en temps de bonança o en temps de crisi: els diners que s'hi destinen i com es reparteixen entre activitats o entre entitats que organitzen les activitats. La piulada es fa ressò d'una desproporció manifesta entre el nombre d'actes organitzats per aquesta entitat i els diners que rep del pressupost de la festa major.
Tanmateix, no estic segur que el nombre d'activitats sigui el criteri adequat per distribuir els diners de la festa major. Un altre criteri seria el nombre d'igualadins que es beneficien directament de cada activitat. Però tampoc no n'estic segur perquè segons aquest darrer criteri la revetlla popular de les places o el piromusical probablement haurien de rebre molts més diners del que costen.
Assignar recursos, tant en política com en management, és més un art que una ciència. De fet, a vegades es parla del management com la disciplina de l'assignació de recursos. Per tant, no hi ha criteris "tècnics" de repartiment, i gastar més o gastar menys i gastar els diners en unes coses o en unes altres són decisions polítiques, en un empresa i en un ajuntament.
En qualsevol cas, no se m'acut altra manera de repartir el pressupost de la festa major entre activitats o entre entitats que fer-ho a partir de la llista d'actes i del seu cost, i considerant un criteri de proporcionalitat que tingui en compte a quants igualadins beneficia cada activitat. I sabent que mai no plou a gust de tothom.
Hi ha dues coses, però, que la piulada de l'amic Domingo suggereix però no explicita: que el programa de la festa major, sense els actes de La Coll@nada, quedaria migrat, i que la gent de La Coll@nada, com els catalans, "de les pedres en fan pans".
La primera constatació és una evidència que ningú no discuteix. Si no hi hagués La Coll@anada desapareixeria de cop una quarta part del programa de la festa major. I si l'ajuntament volgués mantenir-la hauria d'encarregar-la a una empresa a la qual hauria de pagar molts diners. Bàsicament, perquè els empleats d'aquesta empresa voldrien cobrar la feina que la gent de La Coll@nada fa gratia et amore. L'ajuntament, del color polític que sigui, hauria de tenir-ho en compte, per bé que és poc probable que els nois i noies de La Coll@nada activessin aquesta amenaça en un eventual pols amb l'ajuntament.
La segona constatació, la d'estirar el pressupost, té a veure amb el bootstrapping, un concepte d'emprenedoria que s'està posant molt de moda, tot i que el primer article és de l'any 1992. Consisteix a començar un negoci sense recursos o amb molts pocs recursos, comptant només amb allò que tenim a l'abast.
Un dels grans mèrits de La Coll@nada és fer el que fan amb els pocs recursos que tenen. Perquè la gasolina no són els diners sinó la il·lusió.

20 d’agost 2013

Investors pay attention to... the team

¿En qué se fijan los inversores? ¿En la idea de negocio? ¿En el plan de negocio? ¿En la presentación en PowerPoint? ¿En el "elevator pitch"? ¿En el plan financiero del plan de negocio? ¿En la formación y la experiencia profesional del emprendedor? ¿En su trayectoria como emprendedor?
Hace unos años los inversores se fijaban en el atractivo de la idea de negocio y en el atractivo del sector de actividad. Ambos criterios se aplicaban simultáneamente. Se rechazaba una idea brillante en un sector poco atractivo, se podía aceptar una idea peregrina en un sector muy atractivo.
Posteriormente, el foco se puso en la promesa de ejecución. Se rechazaba una idea prometedora si la ejecución de la misma planteaba dudas razonables, se aceptaba una idea mediocre si la ejecución de la misma, al menos sobre el papel, parecía impecable. El razonamiento subyacente era: "La probabilidad de éxito de una buena idea mal ejecutada es menor que la probabilidad de éxito de una mala idea bien ejecutada".
Actualmente, los inversores se fijan principalmente en el equipo. Importa poco el sector, la idea y la ejecución de la misma. Por supuesto, importan poco o nada el plan de negocio, la presentación en PowerPoint, el "elevator pitch" y los números. Importa mucho quienes forman el equipo. El razonamiento subyacente es: "Dime quiénes sois, dime qué habéis hecho, cuéntame lo bien que trabajáis juntos... y te diré si invierto en vuestro negocio o no... aunque por el momento haya muchos aspectos del mismo que no estén claros". Un buen equipo ya encontrará la manera de convertir una idea de negocio más o menos prometedora, en un sector más o menos atractivo, en un negocio rentable. Un buen equipo ya sabrá escoger la mejor estrategia. Un buen equipo ya adquirirá los mejores recursos. Un buen equipo ya se ocupará de que la ejecución de la misma sea impecable. Un buen equipo ya resolverá las dudas que se vayan planteando.
Parece como si los inversores hoy dijeran: "Dime quienes sois y te diré si invierto. Ah, y cuando tengas tiempo me mandas el plan de negocio para que sepa de qué va la cosa".

What do investors pay attention to? To the business idea? To the business plan? To the PowerPoint presentation? To the "elevator pitch"? To the financial plan within the business plan? To the entrepreneur’s education and professional experience? To the entrepreneur’s track record?
A few years ago investors paid attention to the attractiveness of the business idea and the attractiveness of the industry. Both criteria were applied simultaneously. They used to reject a brilliant idea in an unattractive industry; they could accept a bizarre idea in a very attractive industry.
Subsequently, the focus was on the promise of execution. A promising idea was rejected if its execution had reasonable concerns; a mediocre idea could be accepted if its execution, at least on paper, seemed flawless. The underlying rationale was: "The likelihood of success of a good idea poorly executed is lower than the likelihood of success of a bad idea well executed".
Currently, investors pay attention to the team. Industry matters little, the idea itself matters little, and its execution matters little as well. Of course, the PowerPoint presentation, the "elevator pitch," and the financials deserve little attention or no attention at all. It matters a lot (perhaps it only really matters) who is the founder or who is who within the founding team. The underlying rationale is: "Tell me who you are, tell me what you did, tell me how well you work together ... and I'll tell you if I invest in your business or not... despite for the moment some aspects in your business proposal are unclear". A powerful team will find the way to turn any (more or less) promising business idea, in any (more or less) attractive industry, in a profitable business. A powerful team will choose the best strategy. A powerful team will secure the required resources. A powerful team will ensure a flawless execution. A powerful team will resolve all the concerns as they arise.
It seems as if investors now say: "Tell me who you are and I will tell you if I invest in your business. Ah, and when you have time please send me a business plan just to let me know what it is about."