27 de març 2013

What can go wrong?


La utilitat dels plans de negoci està essent qüestionada, per diverses raons. En primer lloc, perquè l'Excel "ho aguanta tot", i molts emprenedors tendeixen a l'excés d'optimisme en les seves projeccions de vendes i financeres. Segonament, perquè la majoria de plans de negoci envelleixen a partir del moment en què acabem de redactar-los, ja que el negoci que estem creant és viu i en canvi no anem modificant el pla de negoci que vam escriure. Finalment, perquè els plans de negoci i les presentacions davant d'inversors i socis són un requisit indispensable si l'emprenedor busca finançament o ajuda exterior però serveixen de ben poc en cas contrari.
Sense que cap de les tres raons anteriors no deixi de ser certa, una raó poderosa per escriure un pla de negoci és anticipar possibles contingències. Quan hem d'escriure alguna cosa, abans hem de reflexionar sobre el que escriurem, i de la reflexió sobre el negoci pot sortir una llista més o menys exhaustiva d'allò que pot anar malament. I al costat de cada contingència podem anar posant un petit "pla B" per si la contingència s'acaba produint. Per això crec que continua essent important escriure un pla de negoci, per obligar-nos a la reflexió i per fer un inventari d'allò que pot anar malament. Si la llista conté deu coses que poden sortir malament, potser s'acabarà produint l'onzena que no haurem previst però en canvi estarem preparats per afrontar les deu primeres...


The usefulness of business plans is being questioned for several reasons. First, because Excel "does hold everything", and many entrepreneurs tend to be too optimistic in their sales and financial projections. Second, because business plans use to age very soon because business creation is a dynamic process, businesses are something alive, and the business plan we wrote at the beginning remains unchanged. Finally, because business plans and pitches to investors and partners are strongly required when entrepreneurs seek funding and external support but are of little use otherwise.
Nevertheless, a powerful reason to write a business plan is to anticipate possible contingencies. When we write something, we must think about what we are going to write before, and a more or less comprehensive list of what can go wrong may follow from a reflection about our business. And for every contingency we may conceive a small "B plan" in case the contingency actually occurs. So I think it is still important to write a business plan, to force us to reflect about our business and to make an inventory of what can go wrong. If the list contains ten things that can go wrong, the eleventh thing may actually occur without a “B plan”… but we will be prepared to handle the first ten...